Devotional Collection

A Collection of Devotional Shloka

This project is maintained by mnchikka

।। शुभ सुप्रभातम् ।।

उत्तिष्ठ शम्भुसुत ! सुन्दर वारणास्य !
विघ्नाटवी दहन ! मूषक दिव्य वाहा ! ।
लोकैक पूज्य ! गणनायक ! शूर्पकर्ण !
श्री विघ्नवारक ! विभो ! तव सुप्रभातम् ।।

श्रीचक्रराजनिलये ! श्रितलोक पूज्ये !
श्री मन्महात्रिपुर सुन्दरी ! पूतपादे ! ।
मां पाहि देवी ! शिव सुन्दरी ! विष्णुमाये !
उत्तिष्ठ- हे अम्बे ! ललिते ! तव सुप्रभातम् ।।

धृत्वा कराब्ज युगळे-परमेशी !
दर्विम् अन्नं ददास्यखिला ! देहभृतामनन्तम् ! ।
कारुण्यपूर्ण हृदये ! कृपयान्नपूर्णे !
श्री विश्वनाथ दयिते ! तव सुप्रभातम् ।।

दिग्वाससा वपुषि मंडित चंण्डरूप !
वाराणासीपुरप ! शंकरमार्गचारिन् ! ।
भास्वच्छवाहा ! शुभधायक ! दण्डपाणे !
श्रीकालभैरव विभो ! तव सुप्रभातम् ! ।।

दक्षप्रजापति कृताध्वर नाशनार्थम् !
रुद्रप्रकल्पित माध्भुत दिव्यमूर्ते ! ।
कैलासवास ! शिवरूपा ! जटाकलाप !
हे वीरभद्र ! भवतात् तव सुप्रभातम् ।।

श्री भू समेत सुमनोहर दिव्यमूर्ते
कौमोदकि -कमल-शंख-सुचक्र भाहो।
वैकुन्ठवास ! नत पावन पादपद्म !
लक्ष्मीपते ! भवतु ते-शुभ सुप्रभातम् ।।

धृत्वा किरीट मणिकुण्डल कौस्तुभादीन्
मंदारकुंद तुलसीयुत रम्यहारान् ।
सर्वत्र सर्वहृदयेषु विभासि विष्णो !
लक्ष्मीपते ! भवतु ते -शुभ सुप्रभातम् ।।

आगच्छ शीघ्रमिह-भोगि तलं विहाय
नित्यर्चनाय कृपया जगतेकबन्धो ! ।
आयाति भानुरखिलेश्वर ! याति चन्द्र:
लक्ष्मीपते ! भवतु ते- शुभसुप्रभातम् ।।

आदित्य ! सूर्य ! सवित: खग !
हे मरीचे ! भानो ! रवे ! कमणि पूषा ! हिरण्यगर्भ ! ।
हे मित्र ! भास्कर ! दिवाकर ! पद्ममित्र !
छायापते ! भवतु ते सुप्रभातम् ।।